De heer van Daelen, de auditor die drie jaar geleden ook bij de grote audit betrokken was, was onder de indruk van de grote stappen voorwaarts die Leythenrode heeft gemaakt. Volgens hem zijn losse eilandjes een samenhangend en overzichtelijk geheel geworden met een vaste structuur. Als voorbeelden hiervan noemde hij het jaarplan, de rapportage kwaliteit en veiligheid en de toetsing op bekwaamheid van de voorbehouden handelingen. Opvallend voor Leythenrode noemde de auditor de ruimte die medewerkers krijgen om zich te ontplooien door hun talenten voor het uitvoeren van projecten of eigen initiatieven in te zetten. Medewerkers mogen dat doen waarin zij goed zijn en wat zij leuk vinden. Na een gesprek met de raad van bestuur, ondernemingsraad en Cliëntenraad constateerde de heer van Daelen dat de organisatie inspraak als een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering ziet.

100%

De bevindingen van de auditor hebben geleid tot de maximale (100%) scores op de getoetste prestaties, te weten Medezeggenschap, Good Goverance, Kwaliteitssysteem, Voorbehouden en risicovolle handelen en Goed Werkgeverschap. Gertie van Meijel, locatiemanager, bedankte de auditor na het delen van zijn bevindingen en gaf het grote compliment van de 100% scores door aan alle medewerkers. Verpleeghuis Leythenrode heeft medewerkers die zich terecht trots mogen voelen op hun werk.

Tussentijdse audit

PREZO staat voor PRE(staties) in de ZO(rg) en is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap Het Perspekt keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar. De organisatie is verplicht om gedurende de driejarige cyclus voor het behoud van het keurmerk aan de vereisten van het keurmerk te blijven voldoen. Om dit te toetsen wordt een tussentijdse audit uitgevoerd. De tussentijdse audit vindt doorgaans gedurende een dagdeel plaats en wordt uitgevoerd door één auditor. De tussentijdse audit wordt jaarlijks, één, respectievelijk twee jaar, na de initiële of een heraudit c.q. afrondende audit uitgevoerd.

Tijdens de tweede tussentijdse audit (zoals op 10 oktober 2016 is uitgevoerd) worden alle voorwaardelijke prestaties van de voorwaarden getoetst. Bij het PREZO VV&T keurmerkschema gaat het om zes prestaties. Behalve de selectieprestaties wordt bij een tussentijdse audit ook de voortgang van de verbetercyclus (borgen en verbeteren) getoetst.