Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit van zorg

Binnen de Verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn bieden we zorg met oprechte aandacht voor de bewoners en voor elkaar. De hele mens, hoe iemand is en was, die eigenheid staat centraal. Samen met optimale levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners en hun naasten. We geven samen met de bewoner en hun naasten invulling aan persoonsgerichte zorg die regelmatig besproken en geëvalueerd wordt.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Omdat wij de ervaringen van onze bewoners en hun naasten centraal stellen en als bron gebruiken om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren, doen we jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek. De vragen in dit onderzoek gaan over verschillende onderwerpen, zoals informatie, communicatie, deskundigheid, wonen en activiteiten binnen de verpleeghuizen. 

De uitkomsten van dit onderzoek vertellen ons over welke onderdelen van de kwaliteit van zorg onze bewoners en hun naasten tevreden zijn en welke onderdelen verbeterd kunnen worden.

Geef uw mening

Wat zijn uw ervaringen, hoe beleeft u uw verblijf of die van uw naaste in Leythenrode of Oudshoorn? Dat horen wij natuurlijk heel graag! Geef uw mening via onze website.

U bent ook van harte uitgenodigd uw waardering te plaatsen op de onafhankelijke website ZorgkaartNederland.nl. Zo helpt u andere bewoners en mantelzorgers bij het maken van een keuze van een verpleeghuis.

Als u een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met de betrokkene, de teamleider of de specialist. Een gesprek werkt vaak verhelderend en leidt meestal tot een oplossing. Vindt u het moeilijk om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Leidraad voor onze zorg is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: Samen leren en verbeteren, dat is opgesteld door Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader heeft de bewoner als mens altijd als vertrekpunt; het beschrijft onder andere wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast legt het kwaliteitskader nadruk op samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering; samen met bewoners, naasten, zorgverleners en externe betrokkenen, werken we continu aan betere kwaliteit.

Een belangrijke manier om het continue leren en verbeteren van kwaliteit zichtbaar te maken is het jaarlijkse kwaliteitsverslag.

Download:

PREZO keurmerk voor de zorg

Om onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening continu te verbeteren en te borgen, maken we gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO. Dit staat voor PREstaties in de Zorg. PREZO is gebaseerd op een hedendaagse visie op kwaliteitstoetsing, op vigerende wet- en regelgeving, branchenormen en op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Jaarlijks worden de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn ge-audit door het onafhankelijke en geaccrediteerde kwaliteitsinstituut Perspekt. Afhankelijk van de gemeten presentaties wordt een zorgorganisatie het PREZO keurmerk toegekend. De afgelopen jaren hebben Leythenrode en Oudshoorn steeds het gouden PREZO keurmerk toegekend gekregen.

SamenBeter

Om de kwaliteit van zorg voor onze bewoners te verhogen, werken we binnen Leythenrode en Oudshoorn met het programma SamenBeter, gebaseerd op de lean-filosofie van continu verbeteren. Met SamenBeter werken we toe naar meer waardevolle tijd voor de bewoners. Door weg te laten wat er niet toe doet en het wegnemen van verspillingen (zoals wachten en herwerk) willen we samen continu de zorg aan onze bewoners verbeteren. Hierdoor kunnen we meer oprechte aandacht bieden en kunnen we als collega’s lekkerder werken.

Onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Onder onvrijwillige zorg verstaat de wet zorg waarmee de bewoner of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de bewoner zich verzet.

Verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn vallen onder de Wet zorg en dwang die per 1 januari 2020 in de plaats is gekomen van de wet BOPZ.

Lees meer over onze visie op onvrijwillige zorg. U leest hier ook over de vertegenwoordiging van een bewoner, de cliëntvertrouwenspersoon en wat u kunt doen als u een vraag, probleem of klacht heeft over de zorg in samenhang met de Wet zorg en dwang.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen de nieuwbouwplannen van Leythenrode nemen we verschillende maatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Lees meer over de maatregelen die binnen Alrijne Zorggroep zijn ingesteld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

BIG-register

Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt in dit register duidelijkheid verkrijgen over de bevoegdheid van uw zorgverlener.

Het BIG-register is er voor de volgende beroepen:

  • Apotheker
  • Arts
  • Fysiotherapeut
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Psychotherapeut
  • Tandarts
  • Verloskundige
  • Verpleegkundige

Zoek uw zorgverlener op in het BIG-register.